ПФСК „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС“ АД ЗАТЪНАЛ С 30.5 МЛН., СЪЗДАВАТ НОВА КОМИСИЯ

кризата.

Именно затова се налага свикване на нова комисия, която да проучи в детайли текущото положение на дружеството и да излезе с конкретни предложения.

Общинският съветник Константин Бачийски предлага създаване на 7-членна комисия по проблема. Той предлага ОбС да упълномощи нея и отделни нейни членове като представители на общината, които да получат достъп да информация на дружеството, с цел проучване на актуалното му състояние. Освен това комисията трябва да прецени начина на упражняване правата и задълженията на Община Бургас и да осигури текущата дейност на дружеството. На комисията трябва да се възложи да води преговори с акционери и кредитори на дружеството, включително заложени държатели на акциите. Една от най-важните задачи на комисията е възстановяване собствеността на общината върху имотите, с които е извършена апортна вноска и евентуално придобиване на контрол и собственост върху капитала на дружеството.

Срокът, в който комисията трябва да направи всичко това, е една година.