КОНСТАНТИН БАЧИЙСКИ: НЕ ИСКАМ ДА СИ ЗАТВАРЯМ ОЧИТЕ, КОГАТО ОТКРИВАМ НЕРЕДНОСТИ В ОБЩИНА БУРГАС

Няма как да подкрепя решение, което смятам за незаконосъобразно и противоречащо на нормативната база и добрите нрави, независимо че незаконността на дадена сделка е облечена в добри намерения. Това заяви пред Burgas24.bg председателят на най-голямата опозиционна група в местния парламент НФС-СЕК Константин Бачийски, който днес гласува против намаляването на капитала на Медицински център III в ж.к.Меден рудник.

Бачийски, който е един от най-дейните и ефективни общински съветници, подчерта, че отделя от личното си време в местния парламент, за да защитава обществения интерес, а не някакви частни интереси. Както е известно, той от години дарява всички свои заплати в полза на здравеопазването в Бургас.

„Ако ще защитавам лични интереси, бих го правил в личния си бизнес, където за времето, което отделям за обществени каузи, бих изкарал много повече, отколкото полагащото ми се като общински съветник. Конкретната докладна записка за продажба на сградата на поликлиниката в „Меден рудник“ противоречи на поне два нормативни акта – Наредбата на Общински съвет Бургас за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества и Наредбата за реда за придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти и вещи, според които продажбата тази сграда не може да бъде на по-ниска цена от данъчната оценка на имота и не може да става без търг или конкурс. Само че общинският съвет взе решение да продаде тези имот без търг и конкурс и то на цена по-ниска с повече от милион лева от минималната цена, която е възможна по закон! Освен, че е незаконосъобразна, определената от Общинския съвет продажна цена на имотите ощетява общинския бюджет, респ. уврежда и обществения интерес поради своята силна заниженост. Отделно не се отчита, че продажбата е не просто продажба на сграда каквато е сделката сама по себе си, а реално функционираща здравна практика, което е вид бизнес със съответния пазарен дял. Също така гражданите на най-големия комплекс Меден рудник се лишават и от възможността да ползват общински здравни услуги“, подчерта Бачийски.

„Смятам, че с начина, по който беше направена докладната за продажба на сградите, по-голямата част от състава на Общинския съвет беше въведен в заблуждение с неточни, избирателно пропуснати данни и изопачаване на фактите и с неправилно поднесените им правни изводи, въз основа на несъществуващи или невярно представени факти, което води до заблуждаване на общинските съветници особено, тези, които не са разгледали подробно прилежащите документите. И в момента гледам, че колеги коментират по принцип казуса по медиите, а аз се старая да говоря по същество и понеже дяволът е в детайлите, аз ще бъде конкретен: Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет Бургас за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества: „Търговски дружества с над 50 на 100 общинско участие в капитала могат да се разпореждат, да отдават под наем имоти или части от тях или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи“. Т.е. в хипотезата на разпореждане с недвижими имоти, собственост на 100% общинско дружество, каквото е „Медицински център-III-Бургас“ ЕООД“, добави общинският съветник.

„Решението е взето и в нарушение на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти и вещи, съгласно която: „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки“. В конкретния случай е прието разпореждането с недвижимите имоти, апортирани в капитала на „Медицински център-III-Бургас“ ЕООД, да бъде извършено срещу обща продажна цена в размер на 3 403 414 лева, докато данъчната оценка на имотите е 4 525 280. Очевидна е разлика от над 1 млн. лева между данъчната оценка и продажната цена, която е в ущърб на Община Бургас. Тук е мястото да се отбележи, че съгласно оценката, извършена при апорта на имотите по реда на чл. 72 от ТЗ от три независими вещи лица, същите са оценени на 4 614 700″, допълни той.

„Въпреки нашето искане имотът да бъде продаден чрез търг или конкурс на цена не по-ниска от данъчната оценка на имота, както е по закон, колегите от мнозинството отхвърлиха това разумно искане и затова не мога да разбера защо от администрацията се учудват, че не желаем да подкрепим това беззаконие. А какви са мотивите на колегите и администрацията да подкрепят такива компрометирани решения, не бих желал да коментирам, а и вероятно обследването на тези факти би било от интерес на други институции, някои от които вече работят по случая. Между другото прокуратурата проверява интерес и вече е изискала документите по сделката от Медицинския център, от Община Бургас и от Общинския съвет и към момента вече се води разследване по случая. Иначе от групата на НФСБ и СЕК сме директно заинтересувани от реализирането на Медицински факултет на територията на Община Бургас, затова и нашата група подкрепи днес отпускането на допълнителни средства от бюджета на Община Бургас за неговото довършване, които между другото щяха да бъдат спестени на бургаските данъкоплатци, ако имотите на поликлиниката в Меден рудник бяха продадени съгласно закона, което би гарантирало по-високата продажна цена с поне 1 милион лева, напълно покриваща дефицита и нямаше да изпадаме в ситуация, в която да искат от нас да подкрепяме незаконосъобразни решения“, каза в заключение Константин Бачийски.

Автор: Burgas24.bg